ងៀតត្រីប៉ាឃឿ

ងៀតត្រីប៉ាឃឿ គ្មានជាតិគីមី 15$/kg។ នេះជាប្រភេទត្រីងៀតឆ្ងាញ់លេខ១ នៅកម្ពុជាក្រោម។ មានសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ។ Tel: +84 9 88 99 21 07។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *