ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ

ចម្រៀង៖ ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅ ច្រៀងដោយសិល្បករ ឃុន ធី និង ភិរម្យ នៅខេត្តមាត់ជ្រូក។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *