រៀនអក្សរខ្មែរ

Lesson 16

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 15

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 14

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 13

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 12

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 11

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 10

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 9

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 8

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។

Lesson 7

វិទ្យុខ្មែរក្រោមអភិវឌ្ឍន៍សូមថ្លែងអំណរគុណព្រះតេជព្រះគុណ យ័ញ មិញ គៀង ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បង្កើតវិដេអូនេះឡើង និងអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ត។